Skip to main content

TAP interface maken in Ubuntu / Linuxmint

Methode 1:


Maak een interface aan:

sudo nano /etc/network/interfaces.d/tap0.cfg

Plaats hier het volgende in:

auto tap0
iface tap0 inet manual
    pre-up ip tuntap add dev tap0 mode tap user alex group netdev
    pre-up ip a add 10.1.1.1/24 dev tap0
    up ip link set dev tap0 up
    post-down ip link del dev tap0

Handmatig kan je de interface verwijderen met:

sudo ifdown tap0

en weer up brengen met:

sudo ifup tap0


Methode 2:


Installeer pakket uml-utilities:

sudo apt-get install uml-utilities

Maak een script:

nano /home/alex/scripts/create-tap-int.sh

Plaats het onderstaande hier in:

#! /bin/bash
tunctl -u alex -g netdev -t tap0
ifconfig tap0 10.1.1.1 netmask 255.255.255.0 up

Pas de rechten aan:

sudo chmod u+x /home/alex/scripts/create-tap-int.sh

Zorg er voor dat het script automatisch start bij het opstarten van de PC.
Maak hiervoor het volgende aan:

sudo nano /etc/systemd/system/tap-int.service

En plaats hier het volgende in:

[Unit]
Description=Create TAP interface
After=network.target

[Service]
ExecStart=/home/alex/scripts/create-tap-int.sh

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Onderstaande opdracht uitvoeren om bovenstaande script automatisch te starten tijdens opstarten:

sudo systemctl enable tap-int.service

En start dan de nieuw gemaakte service op met:

sudo systemctl start tap-int.service

Je kunt de TAP interface verwijderen met:

sudo tunctl -d tap0